Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

To tłumaczenie jest tzw. tłumaczeniem grzecznościowym. Tłumaczenie to służy wyłącznie do celów informacyjnych. Tylko aktualna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych w języku niemieckim jest prawnie wiążąca.

Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów

 

Ogólne warunki handlowe (OWH) i informacje dla konsumentów firmy MEO Vertriebs GmbH z lipca 2021 roku, zwanej dalej -MEO-.

§ 1 Postanowienia ogólne i zakres stosowania

1.) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz stron internetowych firmy MEO Vertriebs GmbH.

2.) Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, które zawierają transakcję prawną w celu, który nie może być przypisany do ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcy w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które zawierając transakcję prawną działają w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Hurtownicy to przedsiębiorcy, którzy otrzymują w tym celu osobny dostęp do hurtowni poprzez odpowiednią akredytację i wielkość zamówienia z naszej strony; oczywiście stosuje się do nich odpowiednio postanowienia dotyczące przedsiębiorców. Klientami w rozumieniu niniejszych warunków są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy oraz hurtownicy.

3.odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, nawet jeśli są znane, nie stają się częścią umowy, chyba że ich ważność zostanie wyraźnie uzgodniona na piśmie.

 

§ 2 Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy własnej

1.) Nasze oferty mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, a także zmian kształtu, koloru i/lub wagi w granicach rozsądku.

2.) Zamawiając towary, klient wiążąco oświadcza, że chce nabyć zamówione towary.

3.) Jeśli konsument zamawia towary drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zamówienia. Samo potwierdzenie otrzymania zamówienia przez klienta nie stanowi wiążącego przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie odbioru może być jednak połączone z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia powinno być dokonane na piśmie lub poprzez dostarczenie towaru do klienta. Do czasu wiążącego przyjęcia zamówienia przez nas, klientowi w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie prawne do dostawy. Mamy prawo odmówić przyjęcia zamówienia - na przykład po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta. Mamy prawo ograniczyć zamówienie do ilości zwyczajowo przyjętych w gospodarstwie domowym.

 

§ 3 Dostawa; zastrzeżenie dostawy własnej

1.) Jeśli oferta nie stanowi inaczej, termin dostawy wynosi 3-5 dni. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się w dniu wydania polecenia zapłaty bankowi przekazującemu, w przypadku innych sposobów płatności w dniu następującym po zawarciu umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub święto państwowe uznane przez państwo w miejscu dostawy, następny dzień roboczy zajmie miejsce takiego dnia.

2.) Jeśli nie wszystkie zamówione produkty są dostępne w magazynie, mamy prawo do częściowych dostaw na nasz koszt, o ile jest to dla Ciebie rozsądne.

3.) Jeśli dostawa towarów nie nastąpi z Twojej winy pomimo trzech prób dostawy, możemy odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną Ci niezwłocznie zwrócone.

4.) Zawarcie umowy jest uzależnione od prawidłowej i terminowej dostawy przez naszych dostawców. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, w szczególności jeśli z naszym dostawcą została zawarta zgodna transakcja zabezpieczająca. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności usługi. Wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone lub zostanie dostarczona rzecz zastępcza o równej lub wyższej wartości. Jeśli klient nie jest zadowolony z przedmiotu, może go zwrócić na nasz koszt.

 

§ 4 Zastrzeżenie własności

1.) W przypadku umów z konsumentami zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

2.) Klient ma obowiązek traktować towary z należytą starannością. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, klient będzie je wykonywał regularnie na własny koszt.

3.) Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas o każdym dostępie do towaru przez osoby trzecie, na przykład w przypadku zajęcia, a także o każdym uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru. Klient musi nas niezwłocznie powiadomić o każdej zmianie właściciela towaru oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania.

4.) Mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru w przypadku niezgodnego z umową zachowania klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie lub w przypadku naruszenia zobowiązania zgodnie z punktami 2. i 3. niniejszego postanowienia.

5.) Przedsiębiorca ma prawo do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Już teraz ceduje na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec osoby trzeciej. Przyjmujemy tę cesję. Po dokonaniu cesji przedsiębiorca jest upoważniony do ściągania należności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności w momencie, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i pozostaje w zwłoce.

 

§ 5 Prawo do odwołania

1.) Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi odwołania zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym.

Konsumentom przysługuje prawo do odwołania zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polityka anulowania zamówień

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia

 

  • w dniu, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towarów lub weszliście w posiadanie towarów, jeśli zamówiliście jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia, a towary lub towary są dostarczane w sposób jednolity;
  • w dniu, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru, jeśli zamówiliście kilka towarów w ramach jednego zamówienia, a towary są dostarczane oddzielnie;
  • gdy Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej przesyłki lub ostatniego elementu, jeśli zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku przesyłkach lub elementach;

 

Jeśli zastosowanie ma więcej niż jedna z powyższych możliwości, termin odstąpienia od umowy nie zaczyna biec, dopóki Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, nie wejdzie w posiadanie ostatniego towaru lub ostatniej częściowej przesyłki lub sztuki.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Niemcy, tel. +49 2366 500 500; faks: 02366 / 500 510, eMail: info@meo.de, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Możesz wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php również drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towary przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo do odwołania nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość

  • o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub określenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

 

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy

  • o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
  • na dostawę towarów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;

Unikaj uszkodzeń i zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, zwróć nam towar w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem w transporcie za pomocą odpowiedniego opakowania, aby uniknąć roszczeń o odszkodowanie z powodu wadliwego opakowania. Pamiętaj, że powyższe warunki nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 6 Wynagrodzenie

1.) Oferowana cena zakupu jest wiążąca. Cena zakupu zawiera ustawowy podatek od wartości dodanej. W przypadku dostaw podlegających opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii (wartość faktury poniżej 135,00 GBP), wystawiane będą wyłącznie faktury uproszczone (bez faktur VAT), ponieważ są to dostawy do klientów końcowych. W przypadku zakupu wysyłkowego do ceny zakupu doliczana jest zryczałtowana opłata za dostawę. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku składania zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Klient może zapłacić cenę zakupu za pobraniem, przelewem z góry lub kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową preautoryzacja odbywa się bez opłat w momencie składania zamówienia. Opłata jest pobierana przy dostawie (w przypadku dostaw częściowych - proporcjonalna kwota i koszty wysyłki; w przypadku kolejnych dostaw - proporcjonalna kwota i koszty wysyłki). W przypadku płatności za pobraniem należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10,00 euro, która zostanie pobrana przez dostawcę na miejscu.

2.) Klient zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania towaru. Po upływie tego terminu klient będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą.

3.) Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, uznane przez nas lub opierają się na tym samym stosunku umownym. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne opierają się na tym samym stosunku umownym.

 

§ 7 Dopłata do minimalnego obrotu / minimalnej ilości dla hurtowników

Aby umożliwić naszym klientom hurtowym korzystanie z odpowiednich korzyści cenowych, uznaje się, że uzgodniono minimalny obrót na jedno zamówienie w wysokości 500 euro (netto). Jeśli to minimum nie zostanie osiągnięte, jesteśmy uprawnieni do naliczenia dopłaty za małe ilości w wysokości 50 EUR plus VAT.

 

§ 8 Przeniesienie ryzyka

1.) Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na kupującego w momencie przekazania, w przypadku sprzedaży do miejsca przeznaczenia w momencie dostarczenia towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki.

2.) Jeżeli kupujący jest konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego dopiero z chwilą wydania rzeczy, nawet w przypadku sprzedaży do miejsca przeznaczenia. Przekazanie jest takie samo, jeśli kupujący nie wywiązuje się z obowiązku odbioru.

 

§ 9 Gwarancja

1.) Obowiązuje ustawowa gwarancja, o ile nie ma odstępstw od niej w poniższych punktach.

2.) Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, początkowo będziemy udzielać gwarancji na wady towarów według naszego uznania poprzez naprawę lub dostawę zastępczą.

3.) Przedsiębiorcy muszą powiadomić nas na piśmie o widocznych wadach w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone. Do dotrzymania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Na przedsiębiorcy spoczywa cały ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich przesłanek roszczenia, w szczególności w odniesieniu do samej wady, czasu wykrycia wady i terminowości zawiadomienia o wadzie.

4.) Dla przedsiębiorców okres gwarancji wynosi jeden rok od dostarczenia towaru. Nie ma to zastosowania, jeśli klient nie powiadomił nas o oczywistych wadach w odpowiednim czasie (punkt 2 niniejszego postanowienia). W przypadku konsumentów okres przedawnienia wynosi dwa lata od przeniesienia ryzyka związanego z towarem. W przypadku towarów używanych okres przedawnienia wynosi jeden rok od momentu przeniesienia ryzyka związanego z towarami.

5.) Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, to za uzgodnione co do jakości towaru uznaje się jedynie opis produktu podany przez producenta. Publiczne oświadczenia, zalecenia lub reklamy producenta nie stanowią umownego opisu jakości towaru.

6.) Klient nie otrzymuje od nas żadnych gwarancji w sensie prawnym. Nie ma to wpływu na gwarancje producenta.

 

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

1.) W przypadku naruszenia obowiązków w wyniku lekkiego zaniedbania nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej szkody średniej w zależności od rodzaju towaru. Dotyczy to również lekko niedbałego naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec przedsiębiorców w przypadku nieznacznie niedbałego naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych

2.) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia klienta wynikające z odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które można przypisać nam, lub w przypadku utraty życia przez klienta i naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to, abstrahując, zobowiązania, których spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na których spełnieniu strona umowy może regularnie polegać.

 

§ 11 Prawa autorskie i umowy użytkowania

1.) Wraz z zakupem i dystrybucją produktów MEO klient nie nabywa własnych komercyjnych praw do używania logo MEO lub naszych znaków towarowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa.

2.) W szczególności klient nie ma prawa kopiować naszych zdjęć produktów i/lub tekstów produktów, które powstały przy znacznych nakładach produkcyjnych i kosztowych, nawet tylko częściowo, w celu ich wykorzystania i/lub zlecenia ich wykorzystania. W tym celu zawieramy z wybranymi klientami odrębne umowy o korzystanie. Naruszenie zakazu używania będzie w każdym przypadku prawnie ścigane przez nas. Oprócz innych odszkodowań, zastrzegamy sobie w szczególności prawo do naliczenia odpowiednich opłat licencyjnych za niedozwolone użycie.

 

§ 12 Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VBSG)

1.) Nie bierzemy udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1.) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2.) Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest nasza siedziba lub Düsseldorf. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub gdy miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu klienta nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

3.) Jeśli poszczególne postanowienia umowy z klientem, w tym niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne w całości lub w części zostanie zastąpione postanowieniem, którego sukces ekonomiczny będzie jak najbardziej zbliżony do sukcesu ekonomicznego postanowienia nieważnego.

 

Informacje o zawieraniu umów w elektronicznych transakcjach biznesowych

1. Kontrahent

Twoim partnerem umownym jest:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Niemcy, Fax: 02366 / 500510, eMail: info@meo.de

 

2. Zawarcie umowy w elektronicznym obrocie gospodarczym, język umowy

Zawarcie umowy w elektronicznych transakcjach handlowych podlega naszym wyżej wymienionym Ogólnym Warunkom Handlowym (patrz wyżej).

Umowa jest zawierana wyłącznie w języku niemieckim.

 

3. Istotne cechy towaru, informacje dotyczące płatności i dostawy

Podstawowe cechy towarów można znaleźć w opisie danego produktu w naszym sklepie internetowym. Płatność i dostawa są realizowane zgodnie z naszymi wyżej wymienionymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (patrz wyżej) oraz informacjami dla klientów na naszej stronie internetowej.

 

4. Przechowywanie tekstu umowy

Jeśli konsument zamówi towar drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie przez nas zapisany i przesłany klientowi pocztą elektroniczną na jego prośbę wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlu.

 

5. Techniczne kroki prowadzące do zawarcia umowy, możliwości korekty

Klient składa swoją ofertę poprzez nasz formularz zamówienia zgodnie z poniższą procedurą:

Po znalezieniu żądanego produktu możesz go umieścić w koszyku bez zobowiązań, klikając na niego. W każdej chwili możesz przejrzeć zawartość koszyka, klikając na niego. W każdej chwili możesz też usunąć produkty z koszyka. Jeśli chcesz kupić produkty znajdujące się w koszyku, kliknij przycisk do kasy. Przyjęcie zamówienia podlega naszym Ogólnym Warunkom Handlowym (patrz wyżej).

Przed złożeniem zamówienia możesz na bieżąco sprawdzać swoje wpisy i poprawiać je przed ostatecznym złożeniem. Klikając na przycisk "kupuję", ostatecznie kończysz proces składania zamówienia. Proces ten można w każdej chwili anulować, zamykając okno przeglądarki.

 

6. Dalsze informacje

Ta informacja nie jest rozstrzygająca. Dalsze przedumowne obowiązki informacyjne mają miejsce, między innymi, bezpośrednio w związku z oferowanym produktem i w ramach procesu składania zamówienia.

 

Obowiązek udzielenia informacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub akumulatorków lub dostawą urządzeń zawierających baterie lub akumulatorki, jako sprzedawca jesteśmy zobowiązani do poinformowania kupującego o następujących kwestiach zgodnie z rozporządzeniem o bateriach (BatterieVO):

Baterie nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako konsument końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Po zużyciu możesz bezpłatnie zwrócić baterie do punktu sprzedaży (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) lub w swojej okolicy (np. w miejskich punktach zbiórki). Możesz również zwrócić nam baterie pocztą. Baterie lub akumulatorki zawierające substancje szkodliwe są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Obok tego symbolu kosza znajdziesz nazwę chemiczną substancji szkodliwej. Cd" oznacza kadm, "Pb" - ołów, a "Hg" - rtęć.