Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

To tłumaczenie jest tzw. tłumaczeniem grzecznościowym. Tłumaczenie to służy wyłącznie do celów informacyjnych. Tylko aktualna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych w języku niemieckim jest prawnie wiążąca.

Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów

Tłumaczenia na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i należy je rozumieć jako tak zwane tłumaczenia grzecznościowe. Prawnie wiążące są wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów w języku niemieckim.

Ogólne warunki handlowe (OWH) i informacje dla konsumentów firmy MEO Vertriebs GmbH, stan na lipiec 2021 r., zwanej dalej -MEO-.
§ 1 Ogólne i zakres zastosowania

1.) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego i stron internetowych MEO Vertriebs GmbH.

2.) Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, które zawierają czynność prawną w celu, którego nie można przypisać ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych Warunków są osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność do czynności prawnych, które przy zawieraniu czynności prawnej działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej. Hurtownicy to przedsiębiorcy, którzy w tym celu otrzymują od nas osobny dostęp do hurtowni poprzez odpowiednią akredytację i ilość zamówień; postanowienia dotyczące przedsiębiorców mają do nich oczywiście odpowiednie zastosowanie. Klientami w rozumieniu niniejszych warunków są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy oraz hurtownicy.

3.) Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe nie stają się częścią umowy, nawet jeśli są znane, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona na piśmie.

§ 2 Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy własnej

1.) Nasze oferty mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, a także zmian kształtu, koloru i/lub wagi w rozsądnych granicach.

2.) Zamawiając towary, klient składa wiążącą deklarację, że chce zakupić zamówione towary.

3.) Jeśli konsument zamówi towary drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zamówienia. Samo potwierdzenie otrzymania zamówienia przez klienta nie stanowi wiążącego przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie odbioru może być jednak połączone z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia następuje w formie pisemnej lub poprzez dostawę towarów do klienta. Do czasu wiążącej akceptacji z naszej strony, klient nie ma prawnego roszczenia o dostawę. Jesteśmy uprawnieni do odmowy przyjęcia zamówienia - na przykład po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta. Jesteśmy uprawnieni do ograniczenia zamówienia do normalnych ilości domowych.

§ 3 Dostawa; zastrzeżenie dostawy własnej

1.) O ile w ofercie nie określono inaczej, czas dostawy wynosi 3-5 dni. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po wydaniu polecenia przelewu bankowi przekazującemu; w przypadku innych metod płatności rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Jeśli ostatni dzień okresu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu dostawy, następny dzień roboczy zastępuje taki dzień.

2.) Jeśli nie wszystkie zamówione produkty są w magazynie, mamy prawo do częściowych dostaw na nasz koszt, o ile jest to uzasadnione dla Ciebie.

3.) Jeśli dostawa towarów nie powiedzie się z Twojej winy pomimo trzech prób dostawy, możemy odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.

4.) Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy do nas przez naszych dostawców. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostawy, w szczególności w przypadku zawarcia z naszym dostawcą zgodnej transakcji zabezpieczającej. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności usługi. Wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone lub dostarczony zostanie towar zastępczy o takiej samej lub wyższej wartości. Jeśli towar nie będzie nam odpowiadał, może zostać zwrócony na nasz koszt.

§ 4 Zastrzeżenie własności

1.) W przypadku umów z konsumentami zachowujemy prawo własności do towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

2.) Klient jest zobowiązany do traktowania towarów z należytą starannością. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, klient musi przeprowadzać je regularnie na własny koszt.

3.) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o każdym dostępie osób trzecich do towarów, na przykład w przypadku zajęcia, a także o wszelkich uszkodzeniach lub zniszczeniu towarów. Klient musi niezwłocznie powiadomić nas o każdej zmianie własności towarów i zmianie miejsca zamieszkania.

4.) Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towarów, jeśli klient narusza umowę, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności lub naruszenia obowiązku wynikającego z punktów 2. i 3. niniejszego postanowienia.

5.) Przedsiębiorca jest uprawniony do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Niniejszym ceduje na nas wszelkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługują mu wobec osoby trzeciej w wyniku odsprzedaży. Akceptujemy cesję. Po dokonaniu cesji przedsiębiorca jest upoważniony do ściągnięcia wierzytelności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, gdy tylko przedsiębiorca nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i popadnie w zwłokę.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

1.) Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi anulowania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami:

------------------

Zasady anulowania
Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia...

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, jeśli zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia, a towary lub towary są dostarczane jednolicie;

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. jeśli zamówiłeś kilka towarów w ramach jednego zamówienia, a towary są dostarczane osobno;

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej pozycji. jeśli zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach;

------------------

Jeśli ma zastosowanie kilka z powyższych alternatyw, okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie ostatniego towaru lub ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Niemcy, Tel. +49 2366 500 500; Fax: 02366 / 500 510, eMail: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Możesz wypełnić i wysłać przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub inne jasne oświadczenie na naszej stronie internetowej http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, również drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji (np. pocztą elektroniczną).

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towary przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

------------------

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania

- do umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów zawieranych na odległość

- w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;

- w przypadku dostawy towarów, które zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;

Unikaj uszkodzeń i zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, zwróć nam towary w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi w celu uniknięcia roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych wadliwym opakowaniem. Należy pamiętać, że powyższe warunki nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

§ 6 Wynagrodzenie

1.) Oferowana cena zakupu jest wiążąca. Cena zakupu zawiera ustawowy podatek VAT. W przypadku dostaw podlegających opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii (wartość faktury poniżej 135,00 GBP) wystawiane są wyłącznie faktury uproszczone (bez faktur VAT), ponieważ są to dostawy do klientów końcowych. W przypadku zakupów wysyłkowych cena zakupu podlega zryczałtowanej opłacie za dostawę. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przy składaniu zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Klient może zapłacić cenę zakupu gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym z góry lub kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową, preautoryzacja jest przeprowadzana bez obciążenia rachunku w momencie składania zamówienia. Kwota zostanie pobrana w momencie dostawy (w przypadku dostaw częściowych, proporcjonalnie do kwoty częściowej i kosztów wysyłki; w przypadku kolejnych dostaw, proporcjonalnie do kwoty częściowej i kosztów wysyłki). W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, dostawca pobierze dodatkową opłatę w wysokości 10,00 EUR na miejscu.

2.) Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania towaru. Po upływie tego terminu klient jest w zwłoce z płatnością.

3.) Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, uznane przez nas lub opierają się na tym samym stosunku umownym. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 7 Minimalny obrót / minimalna dopłata ilościowa dla hurtowników

Aby umożliwić naszym klientom hurtowym korzystanie z odpowiednich korzyści cenowych, ustalono dla nich minimalny obrót na zamówienie w wysokości 500,00 EUR (netto). W przypadku jednokrotnego przekroczenia tej kwoty, jesteśmy uprawnieni do naliczenia dopłaty za minimalną ilość w wysokości 50 EUR plus VAT.

§ 8 Przejście ryzyka

1.) Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na kupującego z chwilą przekazania, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z chwilą wydania towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki.

2.) Jeżeli kupującym jest konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego dopiero z chwilą wydania rzeczy, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Jeśli kupujący zwleka z odbiorem, uznaje się to za równoznaczne z przekazaniem.

§ 9 Gwarancja

1.) Obowiązuje ustawowa gwarancja, o ile nie odstąpiono od niej poniżej.

2.) Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, początkowo udzielimy gwarancji na wady towaru według naszego uznania poprzez naprawę lub wymianę.

3.) Przedsiębiorcy muszą powiadomić nas na piśmie o oczywistych wadach w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone. Do dotrzymania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Przedsiębiorca ponosi pełny ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich wymogów dotyczących roszczeń, w szczególności w odniesieniu do samej wady, czasu wykrycia wady i terminowości zawiadomienia o wadzie.

4.) W przypadku przedsiębiorców okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towarów. Nie ma to zastosowania, jeśli klient nie powiadomił nas o oczywistych wadach w odpowiednim czasie (klauzula 2 niniejszego postanowienia). W przypadku konsumentów okres przedawnienia wynosi dwa lata od przeniesienia ryzyka związanego z towarami. W przypadku towarów używanych okres przedawnienia wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka związanego z towarem.

5.) Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, za jakość towaru uznaje się wyłącznie opis produktu podany przez producenta. Publiczne oświadczenia, promocje lub reklamy producenta nie stanowią umownego opisu jakości towarów.

6.) Klient nie otrzymuje od nas żadnych gwarancji w sensie prawnym. Nie ma to wpływu na gwarancje producenta.

§ 10 Ograniczenia odpowiedzialności

1.) W przypadku lekkiego zaniedbania obowiązków nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, bezpośredniej średniej szkody typowej dla umowy w zależności od rodzaju towaru. Dotyczy to również nieznacznych naruszeń obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec przedsiębiorców za nieznacznie niedbałe naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych

2.) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń klienta wynikających z odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które można nam przypisać, lub w przypadku utraty życia klienta lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania abstrakcyjne, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu strona umowy może regularnie polegać.

§ 11 Prawa autorskie i umowy użytkowania

1.) Wraz z zakupem i/lub sprzedażą produktów MEO klient nie nabywa żadnych komercyjnych praw użytkowania logo MEO lub naszych marek poza przepisami ustawowymi.

2.) W szczególności nie upoważnia to klienta do kopiowania, używania i/lub wykorzystywania naszych zdjęć produktów i/lub tekstów produktów stworzonych przy znacznym nakładzie produkcji i kosztów, nawet w części. W tym celu zawieramy z wybranymi klientami odrębne umowy dotyczące wykorzystania. Podejmiemy kroki prawne przeciwko wszelkim naruszeniom zakazu użytkowania. Oprócz innych odszkodowań, zastrzegamy sobie w szczególności prawo do naliczania odpowiednich opłat licencyjnych za nieuprawnione użycie.

§ 12 Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VBSG)

1.) Nie uczestniczymy w postępowaniach rozstrzygających spory przed komisją arbitrażową konsumentów.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2.) W przypadku, gdy klient jest handlowcem, nie ma zastosowania prawo niemieckie.) Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba lub Düsseldorf. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu.

3.) Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z klientem, w tym niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne w całości lub w części zostanie zastąpione postanowieniem, którego skutek ekonomiczny będzie jak najbardziej zbliżony do skutku postanowienia nieważnego.

Informacje dotyczące zawierania umów w handlu elektronicznym
1. Partner umowny

Twoim partnerem umownym jest:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Niemcy, Fax: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Zawarcie umowy w elektronicznych transakcjach handlowych, język umowy

Zawarcie umowy w elektronicznych transakcjach handlowych podlega naszym wyżej wymienionym Ogólnym Warunkom Handlowym (patrz wyżej).

Umowa jest zawierana wyłącznie w języku niemieckim.

3. Istotne cechy towarów, informacje, płatność i dostawa

Istotne cechy towarów można znaleźć w odpowiednim opisie produktu w naszym sklepie internetowym. Płatność i dostawa są dokonywane zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (patrz wyżej) i naszymi informacjami dla klientów na naszej stronie internetowej.

4. Przechowywanie tekstu umowy

Jeśli konsument zamówi towary drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie przez nas zapisany i przesłany klientowi na żądanie wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi pocztą elektroniczną.

5kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy, opcje korekty

Klient składa swoją ofertę za pośrednictwem naszego formularza zamówienia zgodnie z następującą procedurą:

Po znalezieniu żądanego produktu możesz bez zobowiązań umieścić go w koszyku, klikając na niego. Możesz przeglądać zawartość koszyka w dowolnym momencie bez zobowiązań, klikając na koszyk. Możesz również w dowolnym momencie usunąć produkty z koszyka. Jeśli chcesz zakupić produkty znajdujące się w koszyku, kliknij przycisk kasy. Zamówienie jest przyjmowane zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami handlowymi (patrz wyżej).

Przed złożeniem zamówienia możesz w dowolnym momencie ponownie sprawdzić swoje dane i poprawić je przed ostateczną wysyłką. Klikając przycisk zakupu, finalizujesz proces składania zamówienia. Proces można anulować w dowolnym momencie, zamykając okno przeglądarki.

6. Dalsze informacje

Informacje te nie są wyczerpujące. Dalsze obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy są dostarczane bezpośrednio w związku z oferowanym produktem i w ramach procesu zamawiania.

Obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem w sprawie baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub akumulatorów lub dostawą urządzeń zawierających baterie lub akumulatory, jako sprzedawca jesteśmy zobowiązani do poinformowania kupującego o następujących kwestiach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie baterii (BatterieVO):

Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Po zużyciu możesz bezpłatnie zwrócić baterie do punktu sprzedaży (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) lub w swojej okolicy (np. w miejskich punktach zbiórki). Możesz również zwrócić baterie do nas pocztą. Baterie lub akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Nazwa chemiczna substancji szkodliwej znajduje się obok symbolu kosza na śmieci. Cd" oznacza kadm, "Pb" ołów, a "Hg" rtęć.